• سه فرمان پیشنهادی به رئیس جمهور در روز اول دولت سیزدهم:

    ۱. انتشار عمومی اطلاعات مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی

    ۲. اجرای طرح سفر

    ۳‌ الکترونیکی کردن پرونده‌های سلامت
    ‌‌