• همه ما در بازارسرمایه، دکتر علی صالح‌آبادی را به عنوان مدیری توسعه‌گرا و نهادساز می‌شناسیم، با توجه به چنین سابقه‌ای حضور او در راس نهاد ناظر بازارپول و ریاست بانک مرکزی می‌تواند به خروج نظام پولی و بانکی از خمودگی فعلی کمک کند