• اینم بگم و ژانرو ببندم، تو نمازخونه محل کار دراز کشیده بودم، گفت ماساژ می‌خوای گفتم زحمته! ماساژ داد، دوسه بار دیگه هم یه ربع ماساژ داد، یه بار وسط ماساژ گفت دویست تومن برا شهریه بچه‌ش کم داره، زدم براش، ۶ماه بعدش گفتم، گفت داداش مثه اینکه نمی‌دونی ماساژ جلسه‌ای چنده؟؟
    #والله