• خیلی وقت بود که هولیمو هر روز با یک سؤال، فقط با یک سؤال بیدار می‌شد. آن سؤال را هم فقط از خودش می‌پرسید. هر روز روبه‌روی آینه می‌ایستاد. مدادی پشت لبش می‌گذاشت و می‌گفت: «خواهر کوچولو دوست داری یک برادر بزرگ‌تر داشته باشی؟»

    از #کتاب چی دوست داری؟
    نویسنده: زهره پریرخ
    #کتاب_کودک