• هنوز مشکلات بسیاری بر سر راه جامعه ایران است. فقر،بی آبی،بیکاری،تورم،گرانی،کرونا،سانسور،حبس،حصر،تحریم، تحجر و تنش‌های قومی،سخت ریشه دار است.
    این بار ببینیم پس از آیین تنفیذ و تحلیف،دولت سید ابراهیم رییسی و حاکمیت یکدست اصولگرایان می‌توانند راه حل مناسب برای مشکلات یاد شده بیابند؟