• گاهى گمان نمى کنى ولى مى شود
    گاهى نمى شود، که نمى شود
    گاهى هزار دوره دعا بى اجابت است
    گاهى نگفته قرعه به نام تو مى شود
    گاهى گداى گدایى و بخت با تو یار نیست
    گاهى تمام شهر گداى تو مى شود