• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/05/14 ساعت 14:03

    کسانی که شروع به شایعه پراکنی کردند تا مدیر عامل را در مقابل عمل انجام شده قراردهند ، همانهایی هستند که نیم فصل دستشان از دلالی نقل و انتقالات قطع شد و امروز نگران دلالی پایان فصلشان هستند.
    اما تا روزی که ما باشیم ، اجازه دلالی و ضربه زدن به باشگاه را نخواهیم داد.