• و همچنان توجه مدیران و مسؤولان نظارتی را باید به این نکته جلب کرد که در کنار تمام عوامل طبیعی و انسانی معمول، ظن عمدی بودن حریق زاگرس، درخدمت یک برنامه بلندمدت، باهدف نابودی زیرساخت طبیعی آب‌ساز کشور که حدود ۴۰ درصد آب شیرین کشور را تولید میکند، لازم است که مورد توجه قرار گیرد/۱۶