• این تیپیکال کلیشه «جمله‌سازی» با مافیا بیشتر ازینکه جالب باشه مضحکه. هم به این خاطر که «انگار مثلن جناحای دیگه مافیا نیستن» و هم اینکه «بی‌مزه» و «نارسانا» و «جناحی» و فاقد هرگونه معنای عینی در تاریخ سیاسیه. چون دست به دست شدن قدرت بار اول نیست که داره رخ می‌ده. مافیام مده البته.