• مورد بی‌توجهی و غفلت دردآور قرار گرفته و متاسفانه در حالیکه در آستانه تدوین ق.ب هفتم قرار داریم، همچنان کوچکترین اثری از چنین برنامه‌ای نیست
    توصیه راهبردی به دولت جدید،تشکیل یک تیم مناسب برای تهیه برنامه مدیریت حریق است
    ناله، چاره‌ی درد نیست و بدون برنامه هم، پایانی بر آن نیست/۱۵