• علاوه بر بی عدالتی، این روش بیشتر برای تامین رایگان نیروی انسانی کشورهای پیشرفت تناسب دارد.
    ابتدا بااستعدادها را در مدارس تیزهوشان متمرکز کنیم.
    با هزینه‌های دولت آنها را آموزش دهیم و در نهایت برای جذب راحت‌تر دانشگاههای خارجی آنها را با کنکور نشان دار کنیم.