• نوید داد که در آن زمان، بسیار استهزاء می‌شوید، پس سکوت کنید و صبر؛
    بنشینم و «صبر» پیش گیرم
    دنباله‌ی «آه» خویش گیرم