• متاسفانه چهارمین عضو این خانواده عشایری که در عملیات مهار حریق منطقه هایقر فیروزآباد فارس، شرکت داشت، مظلومانه درگذشت
    او در حین نجات و انتقال سه عضو دیگر خانواده خود که دچار خفگی شده بودند، وارد منطقه محصور آتش شده و دچار سوختگی شدید شده بود که پس از انتقال به بیمارستان درگذشت/۱۱