• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/05/13 ساعت 09:29

    یکی از مطالبات این روزها در محافل مردمی و رسانه‌ای رسیدگی به ترک فعل مسئولان است. مطالبه به حقی است، در مواردی عملیاتی شده و قطعا با جدیت بیشتر ادامه خواهد یافت.