• «الله اکبر» سیاسی‌ترین شعار چهارده‌قرن گذشته بوده. غرب سال‌ها با شبیه‌سازی/ساخت سلفی‌گری سعی در تخریب این عظیم‌ترین شعار سیاسی داشته اما وقتی بانگش در ظهور حقیقت بلند می‌شه تن به لرزه میافته؛
    صدای جمعیت به وحدت رسیده مردم هرات در فریاد «الله اکبر» یکی ازون بزنگاه‌هاست.