• سه عزیز درگذشته هم که در فیروز آباد هستن، بخاطر عدم امکان شناسایی، احتمال داره پزشکی قانونی براشون تست DNA بده و تا عصر مشخص میشه که نیاز هست یا نه؟
    درد جانسوزی‌ست و امیدوارم طاقت پدربزرگ‌مان، طاق نشود و تمام نشود.
    همچنان در بخشهایی، دوستان جامعه محلی و تشکلها مشغول اطفاء هستن/۱۳