• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/05/12 ساعت 18:04

    بزرگترین خطر پیش این روی این دولت و آن دولت، این قوه و آن قوه ، این نهاد و آن نهاد
    غلبه کار نمایشی به کار واقعی است