• من این حرف را سال ۹۷ در همین توئیتر زدم و گفتم لوایح پنج گانه هم که برایش کیک بریده شد، طبل تو خالیست و رنگ تصویب به خود نمی‌بینند. از آن روز وضع تغییری نکرده و ما هیچ مقرراتی در زمینه‌ی اینترنت نداشته‌ایم و البته یک طرح صیانت داریم که ماجرایش را میبینید.
    #بازگشت_به_عقب