• عوامل و علل آتش‌سوزی‌های زاگرس، شناسایی نشده‌اند؟ باید مشخص شود بودجه‌های اطفاء حریق چرا تخصیص پیدا نکرده‌اند؟ و اگر پرداخت شده، در کجا مصرف شده؟ از عملکرد هنگ دولتی و مردمی اطفاء حریق، باید پرسیده شود. از عملکرد دستگاههای ذی‌مدخل که طبق قانون اساسی، وظیفه‌مند هستند، پرسیده شود/۹