• مگر انسان نیستید؟ حداقل پشتیبانی ساده برای تاب‌آوری این افراد، برای اینکه از ضعف و گرسنگی، بیهوش نشوند که شدنی است. خدایا تو شاهد باش که با دست خالی، دارند جان میدهند؛ برای اینکه قطره‌های آب، باز هم متولد شوند. برای اینکه مهمترین ارزش نهفته سرزمین در بزرگترین گستره رویشی زاگرس،/۷