• کرونا داره مدام طوری خودشو آپدیت می‌کنه که انگار توی جنگ با انسانه‌ و عقل استراتژیک داره