• چهارم افسوس میخورم که در سی چهل کیلومتری منطقه حریق، دریاچه‌های چند سد را داریم و اثری از آب‌پاش نیست. آقایان! بهانه عدم امکان آبگیری هواپیمای آب‌پاش، مسموع نیست. اصلا هواپیما به کنار؛ بچه‌ها از دیروز بعدازظهر، تا همین حالا، گرسنه در میان آتشند. تشنه‌اند. مگر شما مسلمان نیستید؟/۶