• ما سوگوار عزیزانی هستیم که سوختن خانمان و دارایی‌شان را در پیش چشمشان، تاب نیاوردند وبه دل آتش زدند. آتش در کوه و جنگل، نامرد است. ناگهان، در چند ثانیه، اسیرت میکند، با دودش خفه میکند و بعد، آرام آرام میسوزاند
    ما سوگواریم و درد داریم و زبان‌مان، یک هزارم دردهایمان هم تلخ نیست/‍۱۰