• بر باد نرود. آخر این انصاف نیست. چقدر مرثیه بخوانیم؟ چقدر جوان‌های رعنای‌مان را از دست بدهیم؟ چرا متوجه نیستید که نابودی زاگرس شوخی‌بردار نیست؟!
    افسوس من و ما اما دردی را دوا نمی‌کند
    باید تحقیق و تفحصی جدی انجام شود. باید مشخص شود چرا قانون را اجرا نمی‌کنند؟ باید مشخص شود چرا/۸