• میکائیل دیانی   mikaeeldayani@

    1400/05/11 ساعت 06:18

    سالگرد ازدواج برادرش رو تبریک گفته و نوشته «یکسال گذشته و هنوز با هم هستید؛ پایدار باشید!» یعنی اینکه بعد از یکسال هنوز جدا نشدند براش خوشحالی داره!