• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/05/11 ساعت 22:42

    طرف هنوز مسئله سرقت علمی تز دکتراش حل نشده و عملا مسکوت مانده، می‌گه می‌خواهم کار علمی و فرهنگی کنم

    مظلوم علم، مظلوم‌ فرهنگ