• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/05/10 ساعت 19:58

    کتاب با موضوع مذاکرات #برجام در ۵ جلد و بیش از ۳۲۰۰ صفحه منتظر مجوز است.

    یک کتاب هم در مورد دوران وزارت دکتر #ظریف بر اساس نزدیک به ۱۰۰ ساعت مصاحبه توسط دکتر سجادپور در مراحل نهایی است.