• دولت نیاز دارد که سایه به سایه توسط مردم دنبال بشود و ازسوی گروه‌های مردمی به اشکال مختلف به او مشورت داده شود.

    #دولت_سایه یک نوع حرکت عمومی و گفتمانی است و منحصر درهیچ گروه و تشکیلاتی نیست. ایرادی که به خودمحوری برخی تشکل‌ها و حرکت‌ها وارد است،نباید در این حرکت بروز داشته باشد.