• بهارک روشن بخش   BRoshanbakhsh@

    1400/05/10 ساعت 03:40

    جعفر دانیالی پس از یک عمر عکاسی مطبوعاتی این چنین بدرقه شد! عکس از امیر نریمانی