• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/05/10 ساعت 14:27

    از رفاقت با انسانهایی که شخصیت ضعیف دارند دوری کنید.
    چون با وزش هر بادی ، تغییر جهت میدهند.