• هدف آن است که به دنبال تایید، تصحیح یا تکمیل روند کشور براساس اولویت و وسع خودمان باشیم.

    قوه‌قضائیه، مجلس، شوراهای شهر، صداوسیما، شوراهای عالی و .. نیز می‌توانند جز موضوعات دولت سایه باشند.