• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

  1400/05/09 ساعت 17:51

  الان با یکی از رفقا حرف می‌زدم
  بعد از ۱۴ روز از آی سی یو برگشته بود
  خودش می‌گفت از گور برگشتم
  با ۸۵ درصد درگیری ریه جان به در برد
  از شر دروغ و کاسب کاری و بی خردی به خدا پناه می‌بریم