• در کتاب«راه باریک آزادی» آمده که برای ظهور #آزادی و #توسعه، حکومت و #جامعه باید قوی باشند. جامعه آگاه و قوی حکومت را منقاد و مطیع می‌سازد و در بند می‌کشد. مقاومت جامعه ایران در برابر رفتارهای #حکومت مانند طرح مجلس اقلیت با عنوان #طرح_صیانت در چارچوب پیام کتاب یاد شده،می گنجد.