• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1400/05/09 ساعت 18:20

    ادعا شده یعنی چی رسانه عزیز ؟ یه سرچ بزنی معلوم میشه ایران نیست،هر چی زیرش فرش بود ایرانه ؟

    https://google.com/amp/s/arstechnica.com/information-technology/۲۰۲۰/۱۱/spacex-starlink-beta-tester-takes-user-terminal-into-forest-gets-۱۲۰mbps/٪۳famp=۱…