• مسعود عابدی   masoudabedi16@

    1400/05/08 ساعت 13:11

    اگر همه با تو شاد و خوشحالند یعنی در زندگی‌ات خیلی گذشت و سازش کرده‌ای اما اگر تو با همه شاد و خوشحالی یعنی اشتباهات و خطاهای زیادی از اطرافیانت رو نادیده گرفتی