• بهارک روشن بخش   BRoshanbakhsh@

    1400/05/08 ساعت 17:29

    اینارو هروز و هرشب به خودت بگو کاری رو که دوست نداری انجام نده با کسایی که بد انرژی ان ارتباط نگیر، تو تا همیشه نیستی،تو تا همیشه وقت نداری. هیچ وقت یک‌جا ثابت نباش تو درخت نیستی. از همه مهم‌تر کاری رو که دوست داری رهاش نکن.