• باغ کتاب تهران   baghe_ketab@

    1400/05/08 ساعت 16:23

    «کتاب مهم همیشه زنده می‌ماند، با ما بزرگ می‌شود و با ما پیر می‌شود و هرگز نمی‌میرد. زمان بارورش می‌سازد و تغییرش می‌دهد، در حالی که کتاب‌های بی‌اهمیت به حاشیه تاریخ می‌روند و محو می‌شوند.»

    «از کتاب رهایی نداریم»، اومبرتو اکو و ژان کلود کریر، ترجمه‌ی مهستی بحرینی، نشر نیلوفر