• میکائیل دیانی   mikaeeldayani@

    1400/05/08 ساعت 15:15

    یه جوری می‌نویسید انگار این کارها رو یه کسای دیگری کردند؛ آقای دکتر فاضلی به نظرم لای توییت یه چند جا عبارت «ما کاری کردیم که… بشود» نیز اضافه کنید!