• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1400/05/07 ساعت 12:42

    با وضعیتی که برای انتخابات آزاد و قانونی، نهادهای مدنی و احزاب، رسانه‌های مستقل و حرکت‌های جنبشی اقشار گوناگون ملت بوجود آمده است، «فضای مجازی»، آخرین سنگر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات است که مورد هدف #مجلس_انقلابی قرار گرفته است.
    از آخرین سنگر آزادی صیانت کنیم.