• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1400/05/07 ساعت 12:45

    اگر شورای نگهبان، نگهبان واقعی قانون اساسی بود، طبق اصل ۸۵ و بدلیل «فقدان ضرورت برای تفویض قانونگذاری از جانب مجلس به کمیسیون داخلی خود» و همچنین طبق اصل ۹ مبنی بر ممنوعیت «سلب آزادی‌های مشروع، هرچند با وضع قوانین و مقررات»، #طرح_صیانت_از_حقوق_کاربران را بی درنگ رد می‌کرد.