• کسی هنوز پیدا میشه به این سیستم بگه ولایی و ادامه راه پیامبران و ائمه اطهار، وجوه قدسی آن را تئوریزه کنه، الگوی منحصر به فرد معرفیش کنه و از مقدمه‌سازیش برای ظهور ذوق کنه؟!
    چطور تونستید این همه گند بزنید آقایون؟ چطوری اون همه ارزش و آرمان را به باد دادید؟