• شما نمی‌فهمید که با استفاده از این اینترنت به خودتان آسیب میزنید.اما نگران نباشید.ما مصلحت شما را میدانیم و شما را مصون نگه میداریم.در جلسه غیرعلنی، موضوع را برای بررسی غیرعلنی‌تر به کمیسیون حامی میفرستیم تا در روند مصون داشتنان خللی وارد نشود.
    امضا ؛ مجلس شفاف
    #سکوت_جایز_نیست