• امروز تو سازمان دولتی کار داشتم دیدم طرف پشت میزش نیست. نگاه کردم دیدم صندلیش هم نیست. بیرون تو راهرو به یکی گفتم فلانی نیست.شنبه میاد؟گفت نه هست.گفتم اشتباه میکنی چون صندلیشم نیست.خیلی عادی گفت با صندلی رفت. به خدا قسم ۱ دقیقه بعد یارو نشسته رو صندلی چرخدار از ته راهرو اومد.