• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/05/06 ساعت 17:01

    طرح مجلس باعنوان«حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی»اگر مردمی می‌بود درهمان صحن علنی مورد بررسی قرارمی‌گرفت، نه اینکه پس از دوبار خروج از دستور، اختیار تصویب آن برای اجرای آزمایشی به کمیسیون داده شود تا مباحث آن در پس پرده صورت گیرد. این کارها موجب گسست بیشتر مردم از نظام خواهد شد.