• آقایان محصولی و آقاتهرانی را به گفتگوی زنده در هر فضایی که مایلند، دعوت می‌کنم تا مشخص شود که #جبهه_پایداری به شفافیت اعتقاد دارد یا محفلی در پس پرده است.