• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1400/05/06 ساعت 12:35

    نمایندگان مجلس به اصل هشتاد و پنجی شدن #طرح_صیانت رای دادن و تمام. میره کمسیون و بدون تغییر تصویب میشه. جلسه غیرعلنی در توجیه ناگهانی نماینده‌ها خیلی موثر بود.