• آریا جعفری   Aryakayak@

    1400/05/06 ساعت 05:40

    با شروع موج پنجم کرونا ابتدا قرار بود ۵۰ درصد از ظرفیت بیمارستان الزهرا به عنوان بزرگترین سانتر کرونای کشور به بیماران کووید اختصاص داده شود اما با روند انفجاری بیماران صددرصد از ظرفیت این بیمارستان به بیماران کووید اختصاص داده شد که به سرعت درحال تکمیل است./پایان