• برای جامعه‌ای که دور زدن قوانین (ماهواره، حجاب، فیلترینگ و …) را تجربه کرده و چم و خم اش را یاد گرفته است، تصویب قانون جدید بدون تدارک مقدمات لازم، می‌شود مصداق عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری.
    اقناع مردم از تصویب قانون مهم‌تر است.