• احمد کریمی   KarimiPress@

    1400/05/06 ساعت 15:32

    پوست کلفت‌تر از آنیم که پس از این موج اعتراضی، صدایی داشته باشیم

    خیلی‌ها از جمله خودم منتظرم تو بسترهای جدید سریعا شنا کنم

    از ماست که بر ماست