• خانمی از آیت الله سیستانی پرسیده که به شوهرم شک دارم ،او کارهای عجیبی می‌کند آیا اجازه دارم بدون اجازه موبایل او را تفتیش کنم.
    پاسخ: این کار حرام است و شوهر هم حق ندارو بدون اجازه موبایل زن خود را تفتیش کند.
    پ.ن:زن و شوهر نمی‌تونند ولی اینجا بعضی‌ها می‌تونن
    #طرح_صیانت